Cerkiew św. Dymitra w Czarnej: św. Mikołaj z ikonostastu