Cerkiew św. Dymitra w Czarnej: ikona Hodegetrii w ikonostasie