Cerkiew św. Dymitra w Czarnej: ikona Chrystusa Nauczającego w ikonostasie