President Kaczyński's funeral: people queueing to enter the Market Square