Bastion V Lubicz - fragment tablicy informacyjnej na Rondzie Mogilskim